Sila baca terma dan syarat dengan teliti. merujuk kepada "laman web" ini adalah untuk http://www.vmadrasah.my/vmaktabah2/  termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat, teks, imej, pautan, bunyi, grafik dan urutan video dipaparkan di sini ("Bahan").

Dengan mengakses laman web dan mana-mana muka surat, anda akan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat di bawah. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat di bawah, anda digalakkan untuk tidak mengakses laman web atau mana-mana muka surat yang ditampilkan.

Tiada Jaminan untuk laman web dan / atau Bahan

Laman web ini dimiliki oleh Pupuk Nilai Murni Sdn Bhd dan dibangunkan oleh Incube Technology Sdn Bhd

Laman web dan bahan yang disediakan "sebagaimana adanya", "yang tersedia". VMaktabah (Virtual Maktabah Tok Guru) tidak menjamin ketepatan, kecukupan atau kelengkapan laman web dan / atau bahan dan menafikan liabiliti untuk kesilapan atau ketinggalan bahan untuk dimasukkan. Tiada jaminan dalam apa jua bentuk samada tersirat, tersurat atau berkanun, tetapi tidak terhad kepada jaminan yang bukan pelanggaran hak pihak ketiga, hakmilik, kebolehdagangan, kualiti yang memuaskan dan / atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, diberikan dengan gabungan bahan dan / atau laman web ini.

VMaktabah tidak menjamin mana-mana Bahan atau laman web ini akan disediakan tanpa gangguan atau bebas daripada kesilapan dan sebarang kecacatan yang dikenalpasti akan diperbetulkan, tiada jaminan diberikan bahawa laman web dan Bahan adalah bebas daripada sebarang virus atau lain-lain yang boleh merosakkan kod program, atau makro.

Harta Intelek

Semua kandungan yang dimasukkan di laman web ini, seperti teks, grafik, logo, butang ikon, imej, klip audio, muat turun digital, penyusunan data, dan perisian, adalah harta VMaktabah atau pembekal kandungan dan dilindungi oleh Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO). Penyusunan semua kandungan di laman web ini adalah hak milik eksklusif VMaktabah dan dilindungi oleh Akta 617 Perbadanan Harta Intelek Daripada Akta Malaysia 2002. Semua perisian yang digunakan di laman web ini adalah hak milik VMaktabah atau pembekal perisian dan / atau gabungannya dan dilindungi oleh Akta 617 Perbadanan Harta Intelek Daripada Akta Malaysia 2002. Semua kandungan dalam laman web ini, kedua-dua teks dan grafik, adalah hak cipta oleh VMaktabah, melainkan dinyatakan sebaliknya.

Hak Cipta

Akta Hak Cipta 1987 menyediakan perlindungan komprehensif untuk kerja-kerja hak cipta . Hak cipta laman web ini dimiliki oleh Pupuk Nilai Murni Sdn Bhd atau pemberi lesennya. Mana-mana bahagian perjanjian ini tidak boleh diterbitkan semula, diedarkan, disesuaikan, diubahsuai, diterbitkan, dipamerkan, penyiaran, dirangka atau disiarkan dalam apa-apa cara atau disimpan dalam sistem dapatan semula maklumat tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pupuk Nilai Murni Sdn Bhd. Walau bagaimanapun, anda boleh berkongsi maklumat melalui media sosial seperti facebook untuk mendidik orang lain dengan bahan yang terdapat di laman web kami. Pupuk Nilai Murni Sdn Bhd dan sekutu-sekutunya menghormati harta intelek orang lain.

Tanda Dagangan

Perlindungan tanda dagangan dikawal oleh Akta Tanda Dagangan 1976 dan Peraturan-Peraturan Tanda Dagangan 1997.Tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan logo ("Tanda Perdagangan") yang digunakan dan dipaparkan di laman web ini adalah Tanda Niaga berdaftar dan tidak berdaftar Pupuk Nilai Murni Sdn Bhd atau pemberi lesennya. Tiada apa-apa dalam laman web ini boleh dianggap sebagai pemberian, dengan implikasi, estopel, atau sebaliknya, sebarang lesen atau hak untuk menggunakan mana-mana tanda dagangan dipaparkan di laman web ini, tanpa kebenaran bertulis daripada Pupuk Nilai Murni Sdn Bhd.

Bukan kerahsiaan

Anda bersetuju bahawa semua maklumat dan / atau butir-butir yang dihantar atau yang telah dikemukakan kepada VMaktabah berhubung dengan akses laman web ini adalah tidak sulit dan tidak dimiliki kecuali dinyatakan sebaliknya dengan jelas oleh anda. Anda juga berjanji untuk tidak mengemukakan apa-apa maklumat dan / atau bahan-bahan lain yang ada atau mungkin  menyalahi undang-undang atau yang tidak boleh disebarkan secara sah di bawah undang-undang Malaysia atau negara lain yang berkaitan.

Pengecualian Liabiliti (General Penafian)

VMaktabah tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan, kerugian atau perbelanjaan termasuk tanpa had, secara tidak langsung, kerosakan khas, atau berbangkit langsung, atau kerugian ekonomi yang timbul daripada atau berkaitan dengannya.

Akaun Anda

Jika anda menggunakan laman web ini, anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan akaun dan kata laluan anda dan untuk menyekat akses kepada komputer, dan anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun atau kata laluan anda. VMaktabah tidak menjual produk untuk kanak-kanak, tetapi ia menjual kepada orang dewasa, yang boleh membeli kad pengaktifan dengan kad paypal atau wang tunai. Jika anda di bawah 21, jika anda mahu untuk mengakses produk yang ditawarkan oleh VMaktabah anda boleh berbuat demikian hanya dengan penglibatan ibu bapa atau penjaga. VMaktabah dan sekutu-sekutunya berhak menolak perkhidmatan, menghentikan akaun, memadam atau mengedit kandungan, atau membatalkan tempahan mengikut budi bicara mereka. Jika bagaimanapun, anda sengaja membuat pembelian dengan menaip maklumat peribadi dan / atau anda menukar fikiran, VMaktabah tidak akan bertanggungjawab untuk mengembalikan apa-apa wang atau mengkreditkan apa-apa wang / akaun maya anda.

Ulasan, Komen, Komunikasi dan Lain-lain Kandungan

Pelawat boleh hantar ulasan, komen, dan kandungan lain, menghantar e-mel dan komunikasi lain dan mengemukakan cadangan, idea, komen, soalan, atau maklumat lain, selagi kandungan tidak menyalahi undang-undang, lucah, mengancam, memfitnah, menceroboh privasi, melanggar hak-hak harta intelek, atau merugikan kepada pihak ketiga atau tidak menyenangkan dan tidak mengandungi virus perisian, kempen politik, ajakan komersil, surat berantai, mel massa, atau apa-apa bentuk "spam". Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, menyamar sebagai orang atau badan, atau mengelirukan mengenai asal kad atau kandungan lain. VMaktabah berhak (tetapi bukan kewajipan) untuk menghapuskan atau mengubah kandungan, tetapi tidak meneliti kandungan yang disiarkan

Jika anda menampal kandungan atau menghantar bahan-bahan, kecuali kita menyatakan sebaliknya, anda memberi VMaktabah dan sekutu-sekutunya tidak eksklusif, bebas royalti, berterusan, tidak boleh ditarik balik, dan sepenuhnya sub-lesen hak untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengubahsuai, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah , mencipta kerja terbitan daripada, mengedar, dan memaparkan kandungan tersebut di seluruh dunia dalam mana-mana media. Anda membenarkan VMaktabah dan sekutu-sekutunya dan sub-lesen hak untuk menggunakan nama yang anda serahkan berhubung kandungan tersebut, jika mereka memilih. Anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai atau mengawal semua hak-hak untuk kandungan yang anda pos, bahawa kandungan tersebut tepat, penggunaan kandungan yang akan bekalan tidak melanggar dasar ini dan tidak akan menyebabkan kecederaan kepada mana-mana orang atau entiti; dan anda akan mengenalpasti VMaktabah atau gabungannya untuk semua tuntutan yang dihasilkan dari kandungan yang anda bekalan. VMaktabah mempunyai hak tetapi bukan kewajipan untuk memantau dan mengedit atau mengeluarkan apa-apa kegiatan dan kandungan. VMaktabah tidak bertanggungjawab untuk kandungan yang dihantar oleh anda atau mana-mana pihak ketiga.

Laman Dasar, Keahlian, Pengubahsuaian, dan Kebolehasingan

Kami mempunyai hak untuk membuat perubahan kepada laman web kami, dasar, dan Syarat-syarat Penggunaan pada bila-bila masa. Jika mana-mana syarat ini akan dianggap tidak sah, atau bagi apa-apa sebab tidak boleh dikuatkuasakan, keadaan itu hendaklah disifatkan diasingkan dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan penguatkuasaan mana-mana syarat yang selebihnya.

Ahli semasa laman web VMaktabah diberi keistimewaan automatik keahlian dalam VMaktabah. Ahli-ahli baru boleh mendaftar masuk untuk mendapatkan keahlian. Jika dan VMaktabah dinaik taraf, ditukar, diubah suai, yang direka semula, dirombak, diberi baru Uniform Resource Locator (URL), dan lain-lain (laman web baru), ahli semasa dan baru akan menikmati keistimewaan keahlian automatik di laman web, tanpa keperluan untuk pendaftaran semula di laman web tersebut.